Doprava Doprava zdarma od 49€ | Doručenie do 2 dní
Žiar vlasmi nie plešou

Reklamácie / Odstúpenie od zmluvy

1. POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

1.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť na e-mailovej adrese: obchod@plushair.sk. K emailu prosím priložte vypísaný formulár v prílohe.

1.3 Nevyzdvihnutím zásielky Spotrebiteľom nedochádza automaticky k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Najmä v prípade platby pri prevzatí (tzv. dobierky) je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Spotrebiteľovi náklady spojené s doručovaním v prípade, že zásielka nebude Spotrebiteľom v stavenej lehote vyzdvihnutá a bude vrátená – a to podľa zákona § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – Dokument na stiahnutie

1.3. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Kompletné balenie je ošetrené priehľadnou ochrannou fóliou a zapečatené. V prípade že došlo k jej znehodnoteniu a otvoreniu balenia, nie je možné tovar vrátiť.

1.5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Vyplnený formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 

2. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII A VRÁTENÍ TOVARU

2.1. Vyplňte nasledujúci reklamačný formulár, ktorý si stiahnite tu. vyplnený formulár nám NAJPRV odošlite na na e-mailovú adresu: obchod@plushair.sk.

2.2. Vyplnený reklamačný formulár vytlačte a priložte aj do odosielaného balíka.

2.3. Balík s priloženým formulárom odošlite na adresu:

Plushair.sk
Olicon Logistics s.r.o.
Trabantská 692, 190 15 Praha-Satalice, Česká republika

2.4. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Priame náklady na dodanie tovaru na adresu, znáša spotrebiteľ. Pri vrátení tovaru do 14 dní akceptujeme iba nerozbalený a nepoužitý tovar.

3. LEHOTA PRE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

3.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).